نویسندگان

چکیده

از آنجایی که نظریه شبکه‌های معنایی، یکی از معروفترین نظریه‌ها پیرامون روابط معنایی بین واژگان است و تلاش‌های زیادی برای ارائه الگوهای این نظریه به رایانه انجام شده و نتایج مطلوبی حاصل نشده است، و از طرفی به دلیل ایرادهای بنیادی که بر این نظریه و الگوهای ارائه شده توسط آن وارد است، در این تحقیق سعی خواهد شد تا مدلی که بتواند تا حدی این ایرادها را بر طرف کند تبیین شود.
در این مقاله، ابتدا تصویری کلی از نظریه شبکه‌های معنایی ارائه می‌گردد، سپس مدل سه بعدی کره معنایی به عنوان مدل پیشنهادی جایگزین برای نظریه شبکه‌های معنایی معرفی می‌شود.پس از آوردن شواهدی برای فرضیات مختلف این مدل، ایرادهای اساسی مدل‌های پیشین نظریه‌ شبکه‌های معنایی و نقاطی که این نظریه قادر به توجیه آنها نبوده است با تکته بر شواهدی از زبان فارسی مطرح می‌گردد و در ادامه، توانایی توجیهی بیشتر مدل پیشنهادی کره معنایی، نسبت به مدل‌های پیشین شبکه‌های معنایی بررسی می‌گردد.در پایان به این نکته پرداخته خواهد شد که آیا شواهد و دلایل کافی برای ارائه این مدل به عنوان مدلی پیرامون روابط میان مفاهیم وجود دارد یا خیر؟
اگر فرض وجود چنین مدلی تائید شود، ممکن است بتوان از نتایج این تحقیق به ویژه در زمینه مدل‌های پردازش رایانه‌ای واژگان، شیوه‌های پیشنهادی برای بازاریابی اطلاعات، مهارت‌های مطالعه و شیوه‌های به خاطر سپردن آموخته‌ها و آموزش دروس به کودکان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها