نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، زمان شروع واک(وی‌اتی) به عنوان یکی از مهم‌ترین سرنخ‌های صوت‌شناختی در تمایز واکداری انسدادهای دهانی فارسی معیار از نظر درکی مورد بررسی قرار گرفته است.بدین منظور، دو نوع آزمون درکی «شناسایی» و «تشخیص» طراحی و با حضور 39 شرکت‌کننده اجرا شدند.جهت اجرای این آزمون‌ها از آواهای مصنوعی بهره‌گیری شد.نتایج به دست آمده نشان داد که وی‌اُتی قویا با واکداری همبستگی دارد.همچنین نشان داده شد که زبان فارسی معیار در رده زبان‌های دمش قرار می‌گیرد یعنی زبان‌هایی که از دو مقوله {بیواک نادمیده}و {بیواک دمیده} جهت تحقق آوایی تمایز واجی واکداری در جایگاه آغازین بهره می‌جویند.این آزمون‌ها همچنین درک مقوله‌ای وی‌اُتی را در کلیه انسدادهای زبان فارسی نشان دادند.مرزهای مقوله به دست آمده از آزمون‌های درکی، نتایج آزمون‌های تولیدی را در خصوص رده‌بندی زبان فارسی معیار تایید کردند.

کلیدواژه‌ها