نویسندگان

چکیده

هدف از نگارش این مقاله توصیف ساخت موضوعی اسم فعل‌ها در چارچوب دستور واژی- نقشی می‌باشد.نگارندگان در این مقاله به بررسی چگونگی نمود نقش‌های معنایی یک فعل در ساخت نحوی اسم فعل مشتق از آن فعل که حاصل فرایند اسم‌سازی هستند، می‌پردازند.تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که اصول انطباق در دستور واژی- نقشی به خوبی پیش‌بینی می‌کند که در زبان‌ فارسی نقش معنایی عامل در اسم فعل‌های متعددی به صورت نقش نحوی متممی و در اسم فعل‌های لازم در جایگاه عنصر ملکی پس از اسم بازنمایی پیدا می‌کند، در حالی که نقش معنایی پذیرا و پذیرنده در اسم فعل‌های متعددی در جایگاه عنصر ملکی بازنمایی دارد.طبق اصول انطباق نقش معنایی عامل در اسم فعل‌های برگرفته شده از مجهول زبان فارسی می‌تواند به صورت نقش نحوی متممی نمود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها