ارزیابی روشمند متون ترجمه شده از عربی به فارسی

نویسندگان

چکیده

ارزیابی حلقه رابط تئوری و عمل ترجمه است.نکته‌گوئی‌ها و کلی‌گوئی‌ها در این عرصه بسیار است.حتی در مدل‌های مختلف ارزیابی، معیارهایی که برای ترجمه خوب و ارزیابی ذکر شده، گاه بسیار کلی بوده، از همین‌رو راه را برای اعمال سلیقه باز گذاشته‌اند.این مشکل در خصوص متون ترجمه شده از عربی به فارسی و بالعکس که از نظر مباحث تئوری ضعف دارد، حادتر است.تلاش ما در این مقاله آن است که معیارهایی دقیق‌تر و جزئی‌نگر بر اساس اصول علمی برای ارزیابی متون ترجمه شده از عربی به فارسی شناسایی کنیم تا هم مترجمان بتوانند با استناد به این اصول از عملکرد خود دفاع کنند و هم‌ارزیابان در نظرات خود نسبت به متون ترجمه شده از اعمال سلیقه برکنار باشند.بر اساس مدل پیشنهاد شده در این مقاله می‌توان درباره متون ترجمه شده از عربی به فارسی قضاوتی نسبتاً دقیق و علمی داشت و نتیجه ارزیابی را با استفاده از توصیف‌های کیفی به سمت توصیف‌های کمی پیش برد.در این مدل کار ارزیابی در دو سطح عوامل «هدایتگر» و «درون‌متنی» انجام می‌پذیرد و بر این اساس می‌توان برکنار از دخالت سلیقه و نظرات شخصی، متن ترجمه شده‌ای را ارزیابی کرد

کلیدواژه‌ها