ارتباط میان انگیزه، آگاهی فراشناختی از راهبردها و مهارت‌ شنیداری زبان‌آموزان ایرانی زبان انگلیسی

نویسندگان

چکیده

مهارت شنیداری اغلب مهارتی منفعل انگاشته می‌شود.از سوی دیگر مطالعه و انجام تحقیق بر روی این مهارت مشکلاتی به همراه دارد.این دلایل سبب شده‌اند که تعداد تحقیقات و مطالعات بر روی این مهارت نسبت به مهارت‌های دیگر کمتر باشد.هدف اولیه این پژوهش یافتن تأثیر میزان مهارت شنیداری و انگیزه بر استفاده از راهبردهای شنیداری فراشناختی بوده است.بررسی رابطه بین مهارت شنیداری و میزان انگیزه شرکت‌کنندگان هدف دیگر این پژوهش بوده است.یافته‌های این پژوهش مشخص نمود زبان‌آموزان با مهارت شنیداری سطح بالا و پائین در استفاده از اغلب استراتژی‌ها(18 استراتژی از بین کل 21 استراتژی) با هم تفاوت معناداری داشتند.به این صورت که زبان‌آموزان با مهارت شنیداری سطح بالا به طور معناداری بیشتر از زبان‌آموزان با مهارت شنیداری سطح پائین از 13 استراتژی استفاده نمودند و زبان‌آموزان مهارت شنیداری سطح پائین در 5 استراتژی (بد یا منفی) نسبت به زبان‌آموزان با مهارت شنیداری سطح بالا به طور معناداری بیشتر استفاده کردند.اما زبان‌آموزان با میزان‌ انگیزه بالا و پائین چنین تفاوت معناداری در استفاده از استراتژی‌ها نشان ندادند.زبان‌آموزان با میزان انگیزه بالا تنها در استفاده از 2 استراتژی از زبان‌آموزان با میزان انگیزه پائین به طور معناداری تفاوت داشته و بیشتر استفاده کردند.در نهایت این پژوهش نشان داد مهارت شنیداری و میزان انگیزه رابطه مستقیم و مثبتی با هم دارند، هرچند که این رابطه بسیار قوی نبود