تاثیر جنسیت بر نوع و میزان بهره گیری از راهبردهای فراگیری واژگان زبان انگلیسی در بین دانشجویان منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی

نویسندگان

چکیده

در فضای یاد‏گیری، فرا‏گیران مختلف راه‏بردهایی متفاوت را به‏کار می‏گیرند که مبتنی بر تجربه‏های آموزشی آنها در گذشته است. این تنوع راه‏بردی، خود ناشی از عواملی چون نگرش، انگیزه، سن، شخصیت، رشتۀ تحصیلی و جنسیت است. در پژوهش حاضر، تأثیر جنسیت را بر نوع و میزان بهره‌گیری از راه‏بردهای یاد‏گیری واژگان زبان انگلیسی از‏سوی دانشجویان منطقۀ پنج از دانشگاه آزاد اسلامی بررسی کرده‏ایم و بدین منظور، سی‏صد پرسش‏نامۀ شامل پنجاه راه‏برد (در شش گروه حافظه‌ای، شناختی، ترمیمی، یاد‏افزایی، عاطفی و اجتماعی) را بین دانشجویان دختر و پسر مراکز دانشگاهی اراک، خمین، همدان، ملایر، بروجرد و درود، بدون در‌نظر‏داشتن معیاری جز جنسیت توزیع کرده‏ایم؛ سپس 180 پرسش‏نامۀ متعلق به پسران و 114 پرسش‏نامۀ متعلق به دختران را تحلیل کردیم و به‏ترتیب، میانگین بهره‌گیری 88/2 و 81/2 را در مقیاسی پنج‏درجه‏ای به‏دست آوردیم که تفاوتی معنا‏دار را نشان نمی‌دهد. دیگر فرضیه‌های سوی‏گیر تحقیق و مربوط به شش دستۀ کلی از راه‏برد‏های یاد‏گیری واژگان انگلیسی نیز با اعمال آزمون t با میزان خطای قابل قبول 05/0 رد شدند. تنها پنج راه‏برد، حاکی از تفاوت کاملاً معنا‏دار میان دو گروه جنسیتی بودند؛ بنابر‏این، بر‏‌اساس یافته‌های این پژوهش، جنسیت بر میزان و نوع راه‏برد‏های یاد‏گیری مورد استفاده، چندان تأثیری ندارد؛ به‏علاوه، میانگین بهره‏گیری عمومی 85/2 از این راه‏برد‏ها شاخص مطلوبی نیست و اهمیت آموزش درست راه‏برد‏های یاد‏گیری واژگان را در کلاس‌های فراگیری زبان انگلیسی نشان می‏دهد.

کلیدواژه‌ها