نویسندگان

چکیده

بسیاری از محققان معتقدند باز‏خورد شفاهی ، یکی از بهترین روش‏های دادن باز‏خورد به زبان‌آموزان در کلاس‏های نگارش زبان خارجی است. نتایج برخی تحقیقات اخیر نشان می‏دهند که استفاده از باز‏خورد شفاهی، فرایند عرضۀ باز‏خورد را آسان‏تر و کامل‌تر می‏کند؛ از این روی، در پژوهش حاضر کوشیده‏ایم تا تأثیر باز‏خورد شفاهی را در مقایسه با باز‏خورد نوشتاری در تقویت‌ مهارت نگارش زبان‌آموزان بررسی کنیم؛ همچنین دیدگاه زبان‏آموزان را دربارۀ باز‏خورد شفاهی بررسی کرده‏ایم. برای انجام‏دادن پژوهش، سی دانشجوی دختر و پسر داوطلب شرکت در آزمون آیلتس را برگزیدیم و آنها را به دو گروه تقسیم کردیم. با‏وجود شیوۀ یکسان آموزش، گروه اول، باز‏خورد شفاهی و گروه دوم، باز‏خورد نوشتاری دریافت کرد. نتایج این پژوهش، بیانگر آن است که گروه اول در مقایسه با گروه دوم، در مهارت نگارش، بیشتر پیش‏رفت کرده‏اند؛ همچنین تجزیه و تحلیل داده‏ها و نتایج مصاحبه با دانشجویان نشان می‏دهد که در‏کل، آنها دربارۀ باز‏خورد شفاهی، دیدگاهی مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها