بررسی مقایسه­ای آهنگ پاره‏گفتار‏های پرسشی در گونۀ­ فارسی اصفهانی و گونۀ­ فارسی محاورۀ تهرانیدر چهار‏چوب مدل خیزان، افتان و پیوستگی

نویسندگان

چکیده

یکی از عناصر زبر‏زنجیری مهم در زبان، آهنگ است و برای شناخت بهتر آن می‏توان از بررسی‏های صوت­شناختی کمک گرفت. در این مقاله، به بررسی صوت­شناختی آهنگ پاره‏گفتارهای پرسشی در گونه[1]­‏های فارسی اصفهانیو فارسی محاورۀ­ تهرانی در چهار‏چوب مدل آوایی خیزان، افتان و پیوستگی[2]تیلر[3](2009) پرداخته‏ایم.برای انجام‏دادن این تحقیق، برای هر‏دو گونه­، دو مرد و دو زن را در نظر گرفتیم. این افراد پنج جملۀ پرسشی را بیان کردند و در‏نهایت، چهل پاره­گفتار به‏دست‏آمده را تجزیه و تحلیل کردیم. برای انجام‏دادن تحلیل­های آماری، از روش طرح آزمایش­ها در نرم­افزار SPSSاستفاده کردیم و نتایج نشان داد که در گونه­ها­ی بررسی‏شده، مقادیر دیرش عناصر افتان و خیزان، تقریباً مشابه است؛ ولی دامنۀ­­ زیر‏و‏بمی عناصر خیزان و افتان در گونۀ­ فارسی اصفهانی، نسبت‏به گونۀ فارسی محاورۀ تهرانی، بزرگ‌تر است.

کلیدواژه‌ها