تعداد مقالات: 328
2. بررسی همبستگی الگو‏های زیر‏و‏بمی‌آهنگ با نقش‌های کاربرد‏شناختی در زبان فارسی

دوره 2، شماره 4، بهار 1390

بتول علی‏نژاد؛ بتول علی‏نژاد؛ بتول علی‏نژاد؛ بتول علی‏نژاد؛ الخاص ویسی


3. بررسی تطبیقی مؤلفه‏های رئالیسم جادویی در طبل حلبی از گونتر گراس و یک‏صد‏ سال تنهایی از گابریل گارسیا مارکز

دوره 2، شماره 4، بهار 1390

حمید‏رضا کسیخان؛ حمید‏رضا کسیخان؛ حمید‏رضا کسیخان؛ حمید‏رضا کسیخان


5. بینامتنی قرآنی در شعر ابو‏تمام طائی

دوره 2، شماره 4، بهار 1390

محمد نگارش؛ افسانه هادی‏زاده؛ افسانه هادی‏زاده؛ افسانه هادی‏زاده؛ افسانه هادی‏زاده


6. نظریۀ انسجام و هماهنگی انسجامی

دوره 2، شماره 4، بهار 1390

ناصر‏قلی سارلی؛ ناصر‏قلی سارلی؛ ناصر‏قلی سارلی؛ ناصر‏قلی سارلی؛ طاهره ایشانی


7. قدمت اختصار‏سازی در زبان فارسی

دوره 2، شماره 4، بهار 1390

کیوان زاهدی؛ لیلا شریفی


8. لویی- فردینان سِلین یا باز‏نمایی زبان عامیانه

دوره 4، شماره 7، پاییز 1391

دکترشکر الله اسداللهی؛ آقای وحید نژاد محمد


11. تصاویر شعری در نقد ادبی عربی و فارسی

دوره 4، شماره 7، پاییز 1391

خانم دکتر طیبه سیفی؛ خانم دکتر نرگس انصاری


13. انگاره زایشی فراگیری زبان

دوره 4، شماره 7، پاییز 1391

دکتر رضا صحرایی


15. تحلیل فرایند‏های واجی فعل در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، پاییز 1391

دکتر مهرزاد منصوری


19. تحول «داغ‏دیدن» از فعل ساده به مرکب

دوره 4، شماره 8، بهار 1392

علی رضاییان؛ قاسم سالاری


20. کار‏کرد واحد‏های زنجیری و زبر‏زنجیری در زبان عربی

دوره 4، شماره 8، بهار 1392

منصوره زرکوب؛ محمد خاقانی؛ مریم جاویدی


22. بررسی کهن‏الگوی«آنیما» و «تولد دوباره» در

دوره 4، شماره 8، بهار 1392

عباس طالب زاده شوشتری؛ کلثوم صدیقی


23. مطالعۀ موردی یک بیمار زبان‏پریش به‏منظور

دوره 4، شماره 8، بهار 1392

جلیل اله فاروقی هندوالان؛ ابراهیم محمدی