شماره جاری: دوره 11، شماره 32، پاییز 1398 
6. بررسی متون توصیه ای در گفتمان پزشکی فارسی

صفحه 6-6

صدیقه زینلی دستوئی؛ عباسعلی آهنگر؛ پاکزاد یوسفیان؛ استفن لوینسون


12. روابط معنایی در زبان مخفی جوانان

صفحه 12-12

معصومه پلوئی؛ محمدرضا احمدخانی


13. ساخت مجهول در گویش تالشی ( سه سار )

صفحه 13-13

عبدالله عزت دوست؛ حیات عامری؛ مجتبی منشی زاده


15. معماری در ادبیات، ترس و لرز اثر املی نوتوم

صفحه 14-14

شراره چاوشیان؛ مریم شریف