6. بررسی اثر شیوه ارائه محتوا و جنسیت فراگیران بر حافظه کوتاه‌مدت در فرایند یادگیری واژگان از‌ طریق تلفن همراه .سعید خزایی /غلامرضا زارعی/سعید کتابی/زهرا احمدپور کاسگری

سعید خزائی؛ غلامرضا زارعی؛ سعید کتابی؛ زهرا احمدپور کاسگری

دوره 6، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 43-64