4. واژه، طرحوارة تصوری و تفاوت‌های فردی، پژوهشی بر پایة ارتباط بدنی - محمدحسین شرف‌زاده /فردوس آقا‌گل‌زاده/ آزیتا افراشی /شهلا رقیب‌دوست

محمد حسین شرف زاده؛ فردوس آقا گل زاده؛ آزیتا افراشی؛ شهلا رقیب دوست

دوره 7، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 29-54